Tôi 24 tuổi, làm việc thường xuyên với máy tính. Từ hơn một tháng nay tôi