Nhiều tư thế sai hay thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ tạo nên